اعضای هیات علمی

دکتر نصرالله امامی

(شهید چمران اهواز)


دکتر بهادر باقری

(دانشگاه خوارزمی)


دکتر سید احمد پارسا

(دانشگاه کردستان)


دکتر عظیم جبّاره ناصرو

(دانشگاه جهرم)


دکتر کاووس حسنلی

(دانشگاه شیراز)


دکتر مهدی زرقانی

(دانشگاه فردوسی مشهد)


دکتر محمود شاکر

( دانشکده ی خبر شیراز)


دکتر باقر صدری نیا

(دانشگاه تبریز )


دکتر محمد رضا صرفی

(دانشگاه کرمان)


دکتر منیژه عبدالهی

(علوم پزشکی شیراز)


دکتر محمد حسین کرمی

(دانشگاه شیراز)


دکتر میر جلال الدین کزازی

(دانشگاه علامه طباطبایی)


دکتر محمد کاظم کهدویی

(دانشگاه یزد)


دکتر علی محمدی

(دانشگاه همدان)


دکتر محمود مدبری

(دانشگاه کرمان)


دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد

(دانشگاه اصفهان)


دکتر اکبر نحوی

(دانشگاه شیراز)


دکتر محمد جعفر یاحقی

(دانشگاه فردوسی مشهد)