محور های همایش

- نقش ادبیات در ایجاد آشتی و همدلی در میان ملل جهان
- نقش زبان و ادب فارسی در وحدت ملی مردم ایران
- نقش ادب فارسی در گسترش فرهنگ والای انسانی در جهان
- شیوه های ارتقای جایگاه ادبیات به عنوان زبان هم دلی
- نقش شاهکارهای ادبی در برقراری صلح و دوستی در میان ملل
- شیوه های نوین برای معرفی مفاهیم همدلانه‌ی ادبیات
- بررسی چگونگی تاثیر ادبیات در گسترش صلح و انسان دوستی
- بررسی و معرفی آثار موفق و جریان ساز ادبی در پیوند با صلح و همدلی
- بررسی مفاهیم آشتی جویانه در متون ادب فارسی
- و دیگر موضوعات مرتبط با موضوع همایش